Ecuación Patrimonial Dinámica

Ecuación patrimonial dinámica: activo = pasivo + patrimonio neto = pasivo + capital + ganancias - pérdidas